Дозволи и сертификати

      ГРИНТЕХ МК ДОО  поседува дозволи издадени од Министерство за Животна средина и просторно планирање.

  • Дозвола за складирање и третман и /или преработка на отпад 
  • Дозвола за вршење на дејност трговија со неопасен  отпад
  • Дозвола за транспорт и складирање на неопасен отпад
  • Дозвола за прекугранично движење на отпад (Нотификација)
  • Договор за соработка со првиот овластен оператер за управување со отпад од пакувања – ПАКОМАК